• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

OPS

OPSGmina Lelis jako organ samorządowy powołała w roku 1990 do działalności jednostkę organizacyjną gminy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 37 w Lelisie. Instytucja pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.  www.ops.lelis.pl

PROGRAM RODZINA 500+

CKBiS

GOK-O

 

Celem Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CKBiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.
www.goko-lelis.eu
Gminne Centrum Informacji: www.lelis.infocentrum.com.pl

OSP

OSP LELIS

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lelisie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jej zadaniem jest zabezpieczanie obszaru gminy Lelis, tj. powierzchni 197 km2 (0,6% powierzchni woj. Mazowieckiego). Jednostki OSP w Gminie Lelis

INFORMACJA Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 maja 2017 13:17

Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce zaprasza do udziału w projekcie pn. "Podwyższone kompetencje zawodowe osób z subregionu ostrołęckiego w ramach edukacji pozaszkolnej to wyższe szanse i konkurencyjność na loklanym i regionalnym rynku pracy w branżach o największym potencjale rozwoju, tj. energetycznej i budowlanej"

ZAPROSZENIEINFORMACJA

Poprawiony: wtorek, 09 maja 2017 13:21
 
WIEŚCI GMINNE NR 3 (72) – MAJ 2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 maja 2017 10:15

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 3 (72) - maj 2017 r. WIEŚCI GMINNE

 
ARIMR - WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 kwietnia 2017 14:37

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. ARIMR
Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.
Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.
Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku".
Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Godziny przyjmowania wniosków:

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce
(wejście od ul. Farnej)

  • 24 - 28 kwiecień 2017r. 7:30 — 15:30
  • 2 maja 2017r. 7:30 — 15:30
  • 4-15 maja 2017r. 6:30 — 20:00
 
SPRAWOZDANIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 kwietnia 2017 10:11

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE (BIP)

Poprawiony: czwartek, 27 kwietnia 2017 10:34
 
OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY 28.04.2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 kwietnia 2017 14:24

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXIII sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 
28 kwietnia 2017 r.
(piątek) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie nr 12 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie za 2016 r. :

a) ze  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na  terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce z uwzględnieniem terenu gminy Lelis
b) z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na  lata 2017-2023
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
c) przyjęcia przez Gminę do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

9. Wolne wnioski i zapytania
10. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
11. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 14:33
 
LGD KURPSIE RAZEM Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 kwietnia 2017 09:40

Ogłoszenie Nr: 3/2017 KURPSIE RAZEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR
(limit dostępnych środków: 1 000 000,00 PLN)

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=399:ogoszenie-nr-32017-rozwoj-dziaalnoci-gospodarczej-&catid=1:aktualnosci&Itemid=40

 

Ogłoszenie Nr: 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
(limit dostępnych środków:  1 190 000,00 PLN)

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=398:ogoszenie-nr-42017-dotyczce-rozpoczcia-dziaalnoci-gospodarczej-&catid=1:aktualnosci&Itemid=40

 
OBWIESZCZENIE 05.04.2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 kwietnia 2017 13:41

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotyczy: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP.

GAZ

 

ZAWIADOMIENIEObwieszczenie 05.04.2017 r.

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2017 13:45
 
ZAKAZ PALENIA ŚMIECI Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 kwietnia 2017 13:37

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach  Urząd Gminy w Lelisie przypomina, że  spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia  i środowiska forma „zagospodarowania” odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje:

  • pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
  • tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt,
  • tlenek azotu - powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Dym zawiera także dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.  Palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną pożaru budynku. ZAKAZ PALENIA ŚMIECI
Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (D.U. Z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub w współspalarniach, kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny, jest to żadna kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to wszyscy.
Przepisy prawa określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to: plastikowe butelki, zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, nie palić odpadów na ogniskach, przyczynimy się tym do poprawy  zdrowia i jakości życia nas wszystkich.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach i na ogniskach.

 
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:23

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:29
 
ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 marca 2017 12:23

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

Dotyczy: Rozprawy o uznaniu za wspólnotę gruntową nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 383, 384, 372 o łącznej powierzcni 56,66 ha, położonej w obrębie SZAFARCZYSKA gm. Lelis.
Rozprawa odbędzie się w Szkole Podstawowej w Nasiadkach.

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIEZawiadomienie

 
OBWIESZCZENIE - SESJA RADY GMINY Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 16:48

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
______________________________________

HERB

 

Uprzejmie zawiadamiam, że  zwołuję  XXII sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 30 marca 2017 r. (czwartek) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Lelisie  nr 12 z  następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:29
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 90

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80