• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

WYBORY 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

Proszę o wyrażenie opinii wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA

WZORY FORMULARZY

PKW

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

INTERNET DLA MAZOWSZA


KBTO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 czerwca 2016 14:41

 

IDM

 

Pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza” zakłada wybu­do­wa­nie na tere­nie Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego świa­tło­wo­do­wej sieci szkie­le­towo dys­try­bu­cyj­nej oraz wybu­do­wa­nie sieci NGA (FTTB) w 33 miej­sco­wo­ściach. Pro­jekt kon­cen­truje się na „bia­łych obsza­rach NGA” (tj. obsza­rach, na któ­rych obec­nie nie ma infra­struk­tury NGA, a inwe­sto­rzy pry­watni nie pla­nują inwe­sty­cji w taką infra­struk­turę w ciągu naj­bliż­szych trzech lat). Wybu­do­wana sieć zapew­nia moż­li­wość dostępu, za pośred­nic­twem Inter­netu, do usług tele­in­for­ma­tycz­nych świad­czo­nych drogą elek­tro­niczną dla miesz­kań­ców, przed­się­biorstw i podmio­tów publicz­nych na Mazow­szu. Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na stwier­dzone poważne nie­do­statki infra­struk­tu­ralne ze strony ope­ra­to­rów komer­cyj­nych ofe­ru­ją­cych usługi sze­ro­ko­pa­smowe jak rów­nież ze względu na braki kon­ku­ren­cji skut­ku­jące wyso­kimi cenami i nie­od­po­wied­nimi usłu­gami. Pro­jekt został opra­co­wany przy zało­że­niu mini­ma­li­za­cji wpływu nowej sieci na rynek i plany inwe­sty­cyjne ist­nie­ją­cych ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Wybu­do­wana w ramach pro­jektu sieć szkie­le­towa i dys­try­bu­cyjna speł­nia wymogi sieci NGN, a dodat­kowo w 33 miej­sco­wo­ściach będzie seg­ment sieci NGA z dostę­pem do budyn­ków.

KBTO Sp z. o. o. jest ope­ra­to­rem infra­struk­tury mazo­wiec­kiej sieci sze­ro­ko­pa­smo­wej (pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza”). Czło­nek KT Con­sor­tium skła­da­ją­cego się z KT Cor­po­ra­tion, Daewoo Inter­na­tio­nal Cor­po­ra­tion, Asseco Poland S.A., War­szaw­skie Przed­się­bior­stwo Robót Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych S.A., BIA­TEL Tele­ko­mu­ni­ka­cja S.A., BIA­TEL BIT S.A.

http://www.kbto.pl

Poprawiony: poniedziałek, 27 czerwca 2016 14:45
 
OPERATOR INFRASTRUKTURY Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 grudnia 2015 11:34

KBTO Sp z. o. o. jest ope­ra­to­rem infra­struk­tury mazo­wiec­kiej sieci sze­ro­ko­pa­smo­wej (pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza”). Czło­nek KT Con­sor­tium skła­da­ją­cego się z KT Cor­po­ra­tion, Daewoo Inter­na­tio­nal Cor­po­ra­tion, Asseco Poland S.A., War­szaw­skie Przed­się­bior­stwo Robót Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych S.A., BIA­TEL Tele­ko­mu­ni­ka­cja S.A., BIA­TEL BIT S.A. Rolą KBTO jest świadczenie usług hurtowych Operatorom Sieci Dostępowych.

Adres strony: www.kbto.pl


 
INTERNET DLA MAZOWSZA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 lipca 2014 13:39

Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisał umowę z polsko-koreańskim konsorcjum KT Corporation na realizację budowy światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie Mazowsza. To największy tego typu projekt realizowany obecnie w Europie. INTERNET

Jego celem jest m.in. budowa 3680 km sieci światłowodowej, a co za tym idzie stworzenie dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie około 458 mln zł. Projekt będzie realizowany w ramach RPO WM. Przyznana dotacja unijna wynosi ponad 340 mln zł.

Dostęp do Internetu to dziś absolutna konieczność. Bez niego trudno mówić o równych szansach mieszkańców dużych miast i sołectw. Tymczasem obecnie aż 82 proc. miejscowości to obszary, gdzie występuje jego brak lub ograniczony dostęp. Ten problem dotyka niemal co drugiego mieszkańca województwa. Mam nadzieję, że dzięki projektowi uda się zlikwidować te bariery – podkreślił marszałek Adam Struzik.

„Internet dla Mazowsza” to jeden z kluczowych projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Pełnomocnikiem samorządu województwa do jego realizacji jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 10 lipca br. została wybrana najkorzystniejsza oferta dotycząca realizacji, utrzymania i zarządzania siecią szerokopasmową. Złożyło ją polsko-koreańskie konsorcjum (KT Corporation – lider konsorcjum oraz członkowie: Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., BIATEL Telekomunikacja S.A., BIATEL BIT S.A., KBTO Sp. z o.o.). Wybrana w drodze przetargu oferta opiewała na kwotę ponad 458 mln zł. IDM

Obecnie na terenie ponad 82 proc. mazowieckich miejscowości nie działa żaden operator posiadający infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływie od 2 Mbit/s. Oznacza to brak bądź bardzo ograniczony dostęp do Internetu dla ponad 1,1 mln ludzi. Dodatkowo w przypadku ponad 8700 mazowieckich miejscowości żaden operator nie posiada sieci dostępowej NGA zapewniającej dostęp do Internetu o przepływie od 30-40 Mbit/s. Dotyczy to aż 2,2 mln mieszkańców.

„Internet dla Mazowsza” to projekt, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy Mazowsza będą mieli zapewnioną możliwość dostępu do Internetu. Co to oznacza w praktyce? Infrastruktura teleinformatyczna zostanie doprowadzona do wszystkich sołectw. Zniknie bariera dla operatorów telekomunikacyjnych, którym do tej pory nie opłacało się docierać do małych miejscowości.

Powstała sieć będzie otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych oferujących usługi teleinformatyczne odbiorcom końcowym, czyli mieszkańcom, przedsiębiorcom. Inwestycja zakłada budowę 3680 km sieci światłowodowej, spełniającej wymogi sieci NGN (Next Generation Network). Na jej bazie przedsiębiorcy będą mogli budować własne sieci dostępowe na terenach, na których rozbudowa sieci szerokopasmowej dotychczas była nieatrakcyjna ekonomicznie. Poza światłowodową siecią szkieletowo-dystrybucyjną w 33 miejscowościach powstanie sieć dostępowa NGA-FTTB (Next Generation Access – Fiber To The Building).

Projekt „Internet dla Mazowsza” zakłada uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej operatorów działających w województwie mazowieckim – nie dubluje jej. Powstała sieć zostanie wybudowana zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, tj. nie faworyzuje żadnej technologii. Jednak z uwagi na potrzebę zachowania dużej skalowalności sieci optymalnym rozwiązaniem technologicznym będzie sieć z okablowaniem światłowodowym. Za jej pośrednictwem możliwe będzie świadczenie operatorom końcowym (ostatniej mili) usług w zakresie: dzierżawy włókien światłowodowych, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, dostępu do sieci Internet, usług multimedialnych (TV i wideo na życzenie), usług głosowych i usługi monitoringu.

 

Źródło: www.armsa.pl

Poprawiony: piątek, 03 października 2014 08:07
 


MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ODWIEDZAJĄCYCHBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80