• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color

ARiMR

ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrołęce uprzejmie informuje, że od dnia 28 listopada 2016 r. siedziba Biura zostanie przeniesiona z ul. Korczaka na ul. Kościuszki 17 w Ostrołęce.

Wejście na salę obsługi od ul. Farnej.

>> MAPA <<

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
PRACA NA ZAJĘCIACH Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 lutego 2013 10:29

INDYWIDUALIZACJA INDYWIDUALIZACJA INDYWIDUALIZACJA

 

 1. INDYWIDUALIZACJA SP Olszewka
 2. INDYWIDUALIZACJA SP Obierwia
 3. INDYWIDUALIZACJA SP Lelis
 4. INDYWIDUALIZACJA SP Łęg Starościński
 5. INDYWIDUALIZACJA SP Dąbrówka
 6. INDYWIDUALIZACJA SP Nasiadki
 7. INDYWIDUALIZACJASP Białobiel
Poprawiony: piątek, 02 stycznia 2015 13:20
 
POLITYKA RÓWNOŚCIOWA W PO KL Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 listopada 2012 15:45

UEW dniu 08.11.2012 r. w Urzędzie Gminy w Lelisie odbyło się bezpłatne szkolenie na temat „Polityka równościowa w PO KL”. Spotkanie przeprowadzono w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis- Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trenerką szkolenia była pani Elżbieta Oskwarek współpracująca z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce. W spotkaniu wzięło udział 17 osób, szkolenie skierowane było do dyrektorów szkół oraz koordynatorówINDYWIDUALIZACJAszkolnych wyżej wymienionego projektu.

Podczas szkolenia poruszono zagadnienia:

1. Kontekst Polityki równości płci, m.in. pojęcia gender, stereotypy, dyskryminacja.
2. Bariery w osiąganiu faktycznej równości płci.
3. Założenia polityki równości płci, m.in. rodzaje projektów, wytyczne unijne.
4. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w pracy metodą projektową- działania, rezultaty, zarządzanie, ewaluacja i monitoring.

Poprawiony: piątek, 09 listopada 2012 16:53
 
SP ŁĘG STAROŚCIŃSKI - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 listopada 2012 10:25

UE

 

W dniu 30.10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). W spotkaniu wzięli udział zainteresowani rodzice, wyrażając zadowolenie z podejmowanych działań.
W ramach projektu będą prowadzone trzy rodzaje zajęć:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji  - 60 godzin;
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 60 godzin;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie  nauk matematyczno- przyrodniczych – 60 godzin.

Okres trwania projektu 01.11.2012r. - 31.05.2012r. W zajęciach, w ramach projektu weźmie udział
19 uczniów
, niektórzy w dwóch rodzajach zajęć.

Poprawiony: środa, 07 listopada 2012 10:28
 
SP OLSZEWKA - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 października 2012 08:23

W dniu 24. 10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Olszewce odbyło się spotkanie organizacyjno- informacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). OLSZEWKA

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor – Anna Górska. Następnie jednak oddała swój głos pani Beacie Krasce – Romanowskiej, która jest asystentem koordynatora Projektu i pracownikiem Urzędu Gminy w Lelisie. W spotkaniu wzięło udział 14 rodziców. Była to prawie stu procentowa frekwencja co świadczy o zainteresowaniu opiekunów tym projektem. Rodzice zadawali pytania i wyrazili zadowolenie z podejmowanych działań..

Na spotkaniu były podjęte m.in. poniższe zagadnienia:

 • Okres trwania zajęć dodatkowych:     od 01.11.2012 r. do 31.05.2013 r.
 • Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 258 uczniów (118K/140M) z kl. I - III szkół podstawowych z gminy Lelis.
 • W SP Olszewka wsparciem zostanie objętych 23 uczniów i uczennic, w tym w niektóre dzieci uczestniczą w 3 rodzajach zajęć

Rodzicom zostały przekazane dokumenty niezbędne do wykonania projektu: Regulamin, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, wzór Usprawiedliwienia, Oświdczenie o bezpiecznym powrocie dzieci po zajęciach.

W dniu 24. 10. 2012 r. w Szkole Podstawowej w Olszewce odbyło się spotkanie organizacyjno- informacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

 

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor – Anna Górska. Następnie jednak oddała swój głos pani Beacie Krasce – Romanowskiej, która jest asystentem koordynatora Projektu i pracownikiem Urzędu Gminy w Lelisie. W spotkaniu wzięło udział 14 rodziców. Była to prawie stu procentowa frekwencja co świadczy o zainteresowaniu opiekunów tym projektem. Rodzice zadawali pytania i wyrazili zadowolenie z podejmowanych działań..

 

Na spotkaniu były podjęte m.in. poniższe zagadnienia:

Okres trwania zajęć dodatkowych: od 01.11.2012 r. do 31.05.2013 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 258 uczniów (118K/140M) z kl. I - III szkół podstawowych z gminy Lelis.

W SP Olszewka wsparciem zostanie objętych 23 uczniów i uczennic, w tym w niektóre dzieci uczestniczą w 3 rodzajach zajęć

 

Rodzicom zostały przekazane dokumenty niezbędne do wykonania projektu: Regulamin, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, wzór Usprawiedliwienia, Oświdczenie o bezpiecznym powrocie dzieci po zajęciach.

 

Poprawiony: piątek, 26 października 2012 08:29
 
SP NASIADKI - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 października 2012 16:28

UE

 

W dniu 22 października 2012 r. o godz. 15:00 w SP w Nasiadkach odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci naszej szkoły biorących udział w projekcie pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis- żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, realizowanym przez Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, beneficjent Projektu Gmina Lelis w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięli udział wszyscy zainteresowani rodzice (17 osób) i zaakceptowali rodzaj zajęć prowadzonych ramach projektu. W ramach projektu będą prowadzone trzy rodzaje zajęć:

 • I. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 3 uczniów.
 • II. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 11 uczniów.
 • III. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- nauki matematyczno- przyrodnicze - 4 uczniów.


Zebranie prowadziły:

Sylwia Smilgin-Kamińska - dyrektor szkoły
oraz Elżbieta Późniewska - nauczyciel.


 
ZS OBIERWIA - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 października 2012 16:10

UE

 

W dniu 23 października 2012 r. w Zespole Szkół w Obierwi, Szkoła Podstawowa odbyło się spotkanie informacyjno- organizacyjne dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w gminie Lelis- żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).
W spotkaniu wzięło udział 14 osób.
W SP Obierwia wsparciem zostanie objętych 29 uczniów i uczennic, w tym w niektóre dzieci uczestniczą w 3 rodzajach zajęć  INDYWIDUALIZACJA
Organizowane będą zajęcia dla dzieci w SP Obierwia :

 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- rozwijające inteligencje wielorakie;
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;

W sumie w SP Obierwia jest 230 godzin zajęć dodatkowych.
Na koniec rodzicom zostały przekazane dokumenty niezbędne do wykonania projektu: Regulamin, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, wzór Usprawiedliwienia.

Poprawiony: środa, 24 października 2012 16:26
 
SP DĄBRÓWKA - SPOTKANIE Z RODZICAMI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 października 2012 13:03

ue

 

Dnia 22.10.2012r. odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli  i rodziców dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”.
Przybyło 12 rodziców, którzy zostali zapoznani z formami wsparcia , jakimi będą objęte dzieci w SP w Dąbrówce oraz z regulaminem rekrutacji  i udziału w projekcie.  Obecni wyrazili zainteresowanie projektem, z zaciekawieniem słuchali o korzyściach dla uczniów i szkoły, płynących z realizacji zadań wynikających z niego. Po zapoznaniu się z regulaminem, wyrazili zgodę na warunki w nim postawione. Obecni nauczyciele -wychowawczynie klas I-III zachęcały do udziału w zajęciach, opowiadając o możliwej ich formule, podkreślając, iż będą to zajęcia pozalekcyjne, które przez zabawę mają wspomagać rozwój dzieci.
Nieobecnym rodzicom informacje o projekcie i udziale ich dzieci w nim , przekażą wychowawczynie klas w najbliższym czasie, co zostanie potwierdzone ich podpisem.

Ewa Czerkas - dyrektor szkoły

 
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 października 2012 12:00

W dniu 18. 10. 2012 r. w Zespole Szkół w Lelisie odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Osobami prowadzącymi spotkanie były panie: Agnieszka Bacławska – nauczyciel z Zespołu Szkół w Lelisie oraz Beata Kraska- Romanowska – asystent koordynatora projektu, pracownik Urzędu Gminy w Lelisie. W spotkaniu wzięło udział 35 osób.
Rodzice oraz opiekunowie prawni „małych” uczestników zadawali pytania oraz wyrazili zadowolenie i aprobatę dla prowadzonych działań w ramach Projektu. INDYWIDUALIZACJA
Na spotkaniu były podjęte m.in. poniższe zagadnienia:
Okres trwania zajęć dodatkowych: od 01.11.2012 r. do 31.05.2013 r.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 258 uczniów (118K/140M) z kl. I - III szkół podstawowych z gminy Lelis.
W SP Lelis wsparciem zostanie objętych 69 uczniów i uczennic, w tym w niektóre dzieci uczestniczą w 3 rodzajach zajęć.

Organizowane będą zajęcia dla dzieci w SP Lelis :

 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych;

W sumie w SP Lelis jest 240 godzin zajęć dodatkowych.
Rodzicom zostały przekazane dokumenty niezbędne do wykonania projektu: Regulamin, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, wzór Usprawiedliwienia.

Poprawiony: wtorek, 23 października 2012 13:03
 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 października 2012 14:16

UEGmina Lelis przystąpiła  do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Lelis – żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu: jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych w Białobieli, Dąbrówce, Lelisie, Łęgu Starościńskim, Nasiadkach, Obierwi i Olszewce na terenie gminy Lelis dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. GAZETKA

Projekt jest realizowany w:

 • Szkole Podstawowej Białobiel;
 • Szkole Podstawowej Dąbrówka;
 • Szkole Podstawowej Lelis;
 • Szkole Podstawowej Łęg Starościński;
 • Szkole Podstawowej Nasiadki;
 • Szkole Podstawowej Obierwia;
 • Szkole Podstawowej Olszewka.

Organizowane będą zajęcia dla dzieci:GAZETKA

 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • z wadami postawy jako gimnastyka korekcyjna,
 • z wadami wymowy jako zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie  artystycznie;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo - język angielski.

PDF Informacja - gazetka

Poprawiony: czwartek, 11 października 2012 14:38
 


TŁUMACZ STRONĘ

e-URZĄD

USŁUGI DLA OBYWATELI

USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

USŁUGI DLA INSTYTUCJI I URZĘDÓW

INFORMACJE e-URZĄD

REJESTRACJA

LOGOWANIE

MAPA GMINY

MAPA GMINY

PORTAL MAPOWY - GMINA LELIS

GOSP. KOMUNALNA

POWIADAMIANIE SMS

POWIADAMIANIE SMS

AKTY PRAWNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

BIP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI

STRONY WWW

CEIDG

AKTY PRAWNE UE

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

CEIDG

KRS - PRZEGLĄDARKA

KSIĘGI WIECZYSTE - PRZEGLĄDARKA

MAiC

OBYWATEL.GOV.PL

MJWPU

PKW

PKW

GODZIN PRACY URZĘDU

Godziny pracy Urzędu Gminy:

od 1 stycznia 2014 r.

PONIEDZIAŁEK 7:45 - 15:45
WTOREK: 9:00 - 17:00
ŚRODA: 7:45 - 15:45
CZWARTEK: 7:45 - 15:45
PIĄTEK: 7:45 - 15:45


Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00
WTOREK: 9:20 - 15:00
ŚRODA: 9:00 - 15:00
CZWARTEK: 9:00 - 15:00
PIĄTEK: 9:00 - 15:00

W ostatni dzień każdego miesiąca wpłaty przyjmowane są
do godz. 13:30

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE - AKTUALNY NUMER

Wieści Gminne
(aktualny numer)

ZAPRASZAMY

KRUS

POWSZECHNY SPIS ROLNY

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

WKU OSTROŁĘKA

KFSdW

ODWIEDZAJĄCYCH

GOŚCIEBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Biuletyn Informacji Publicznej

www.bip.lelis.pl

WIEŚCI GMINNE

Wieści Gminne

 

Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie. Redaktor naczelny Antoni Kustusz; zaspół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Bartosz Podolak, Beata Kraska-Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Stefan Prusik, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia.

KONTAKT


Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
powiat ostrołęcki

tel: (029) 761-19-81
fax: (029) 761-19-80