Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Kolejne etapy procesu tworzenia Programu współpracy będą zgodnie z przyjętym harmonogramem z szerokim udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych
Sara Michalska