Podczas ostatniej sesji w tym roku 29 grudnia 2022 r., Rada Gminy Lelis uchwaliła budżet na 2023 rok. 
Dochody zaplanowano na kwotę  48 400 000,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 58 231 730,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 9 831 730,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 436 331,45 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2 518 000,00 zł i przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 877 398,55 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17 472 268,68 zł. W przyszłorocznym budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe m.in. na przebudowę dróg gminnych i powiatowych, budowę punktu przedszkolnego w Białobieli, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kurpiewskie, remont budynku CK-BiS w Lelisie oraz szereg innych zadań.

Na sesji nie zabrakło także podziękowań. Za działalność sportową zostali nagrodzeni: Dariusz Mróz, Witold Kwiatkowski i Jerzy Dawid. Wręczono także (na ręce sołtysa) podziękowanie dla Kółka Rolniczego "ZAGAJNICA" z Łodzisk za promowanie gminy na Dożynkach Prezydenckich w 2022 r. Docenione zostało także zaangażowanie w organizację imprezy sportowej pn. "MIKOŁAJKI z SKS-em" - podziękowania otrzymała dyrekcja Zespołu Szkół w Lelisie - pani Marta Trzcińska i Justyna Przeradzka, oraz dyrektor Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie - Katarzyna Dobkowska Wiśniewska.