ZARZĄDZENIE Nr 005.59.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Łęgu Przedmiejskim

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim.

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2021 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Durlasach

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2021 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2020 WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2020 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 października 2020 r. w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy Lelis w okresie stanu epidemii

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2019 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania  wiejskiego w sołectwie Białobiel w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa  i członków rady sołeckiej.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2019 WÓJTA GMINY LELIS  z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2019 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2019

ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2019 WÓJTA GMINY LELIS  z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2018

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" zarządza się, co następuje: