ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" zarządza się, co następuje:

§1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.