Oświetlenie w ulicach Słonecznej i Szkolnej w Lelisie zostanie zmodernizowane

W dniu 16 listopada 2022 r. Gmina Lelis podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach: Słonecznej, Szkolnej w msc. Lelis”. Łącznie zostanie zmodernizowanych 57 lamp. Wartość całkowita zadania wynosi 179.120,53 zł, w tym wartość dofinansowania 99.411,89 zł.

Gmina Lelis zrealizowała zadanie pn. „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis”.
W ramach przedmiotowego zadania wymieniono łącznie 218 lamp wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami i zaciskami, w następujących  miejscowościach: Długi Kąt, Dąbrówka, Gnaty, Płoszyce, Nasiadki, Durlasy i Szwendrowy Most. Zamontowano lampy typu Led 40 W w ilości 64 sztuk oraz lampy typu Led 60 W w ilości 154 szt.  Inwestycja ta w znacznym stopniu wpłynie na poprawę widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców, jak również uczestników ruchu drogowego. Ponadto nowe lampy dają jaśniejsze światło, co zwiększa widoczność po zmroku, a co najważniejsze, zużywają wielokrotnie mniej energii, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Łączna wartość prac wyniosła 276.750,00 zł, w tym wartość dofinansowania 99.934,43 zł. Gmina na ten cel pozyskała środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”.

MAZOWSZE DLA KLIMATU

13 czerwca 2022 r. CK-BiS podpisało umowę ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w imieniu którego działa Dyrektor Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania p.n. Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny - etap I w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury.
Kwota dofinansowania: 300 tysięcy złotych.
21 czerwca 2022 r. CK-BiS podpisało umowę na realizację zadania p.n. Budowa dachów stromych, termomodernizacja elewacji budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową zadaszenia sceny- etap I z wykonawcą wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.
Wartość umowy: 498.708,00 zł

tablica_dofinansowanie_CKBiS.jpg

Gmina Lelis w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

plakat spolszewka

„Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 92.663,00 zł.”

Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II w ramach programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 r. Wartość projektu to - 115 828,76 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi - 92 663,00 zł.