pszok

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie nr RPMA.05.02.00-14-5267/16-00 
Gmina Lelis realizuje projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis.” który współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z Działania 5.2 Gospodarka odpadami - typ projektów „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”. Wartość projektu wynosi 384 598,26 zł, z czego kwota dofinansowania 265 372,79 zł, natomiast środki własne kształtują się na poziomie 119 225,47 zł. Realizacja projektu przewidziana jest do 30.06.2018 r. 

PSZOK lokalizacja

Celem nadrzędnym operacji jest zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu. 
Celem ogólnym jest Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka w Gminie Lelis. Ponadto, realizacja przedmiotowego projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych: zwiększenie dostępności w zakresie niezbędnej infrastruktury dla mieszkańców Gminy, przyspieszenie realizacji celów tzw. ramowej dyrektywy o odpadach w zakresie zwiększenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, ograniczenie powstawania tzw. dzikich wysypisk śmieci, poprawę jakości środowiska, wzrost walorów estetycznych terenu, poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost zatrudnienia- stworzenie dwóch miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Planowanymi efektami będzie zatem budowa budynku PSZOK oraz stworzenie dwóch miejsc pracy. Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów wyniesie 9300 osób.
Projekt obejmuje Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w tym: wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie dwóch boksów zadaszonych – boksy zadaszone otwarte przeznaczone do składowania zużytych opon, mebli oraz gruzu budowlanego i rozbiórkowego, pochodzącego z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę oraz ocieplenie i remont istniejącego budynku magazynowego. W budynku znajdować się będą pomieszczania przeznaczone na magazynowanie sprzętu obsługującego Punkt, a także tymczasowe przechowywanie odpadów niebezpiecznych. Ponadto projekt obejmuje budowę drogi wewnętrznej i placu manewrowego oraz wykonanie dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wykonanie latarni hybrydowej dwuramiennej oświetlającej zadaszone boksy i teren utwardzony przed budynkiem magazynowym, stworzenie miejsca na kryty kontener przeznaczony do składowania odpadów biodegradalnych, stworzenie miejsca na przenośną toaletę, stworzenie miejsca na dwie fotopułapki GSM, służące jako urządzenia monitorujące.

INFORMACJA - REALIZACJA PSZOK (pobierz)