Informacja dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. W tym miejscu należy wskazać, iż zachowanie właściwych stosunków wodnych ma istotne znaczenie dla użytków rolnych, które są podstawowym źródłem pasz w gospodarstwach specjalizujących się produkcją mleczną.

Wobec powyższego przypominamy, iż utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy — do tej spółki lub tego związku spółek wodnych, co wynika z treści art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 2233). Zainteresowanymi właścicielami gruntów są w myśl art. 199 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne właściciele gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ.

UTYLIZACJA AZBESTU

Wójt Gminy Lelis informuje, że Gmina Lelis po raz kolejny zamierza przystąpić do realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 – 2032” przyjętą Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Lelis w dniu 30 grudnia 2019 roku.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości z terenu Gminy Lelis posiadający zdemontowane pokrycia dachowe zawierające azbest lub planujący w 2023 roku demontaż przedmiotowego pokrycia dachowego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu.

W 2022 roku Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu ochrony ziemi pn.: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis” w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość projektu  - 97 750 zł,  z tego wartość dofinansowania wynosi – 35 000 zł.

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

PODPISANIE UMÓW Z WFOŚiGW

Prawie 180 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trafi do sześciu gmin z powiatu ostrołęckiego

W dniu 12.07.2022 r. zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie Kamila Mokrzycka podpisała w siedzibie Urzędu Gminy Lelis z sześcioma samorządami z terenu powiatu ostrołęckiego umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W ramach otrzymanego dofinansowania pokryte zostaną koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wsparcie w wysokości prawie 180 000 zł trafi do gmin: Baranowo, Lelis, Łyse, Olszewo Borki, Myszyniec i Troszyn. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdementowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Urząd Gminy Lelis przypomina, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
Deklaracje do CEEB należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r. Termin ten dotyczy źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku nowo uruchomionych źródeł ciepła, czyli po 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca składa deklarację w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia.

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową1 i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana2. Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA UTYLIZACJI AZBESTU

Wójt Gminy Lelis informuje, że Gmina Lelis po raz kolejny zamierza przystąpić do realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 – 2032” przyjętą Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Lelis w dniu 30 grudnia 2019 roku.