UTYLIZACJI AZBESTU
Wójt Gminy Lelis informuje, że Gmina Lelis po raz kolejny zamierza przystąpić do realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 – 2032” przyjętą Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Lelis w dniu 30 grudnia 2019 roku.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości z terenu Gminy Lelis posiadający zdemontowane pokrycia dachowe zawierające azbest lub planujący w 2021 roku demontaż przedmiotowego pokrycia dachowego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu.

W terminie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 26 lutego 2021 roku zainteresowani właściciele nieruchomości mogą składać stosowne informacje przy użyciu jednego z poniższych sposobów:
  1. Dostarczyć do Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
  2. Przesłać listem na adres Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
  3. Przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wzór informacji jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Lelisie oraz w załączniku powyżej. 

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie prac polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

Informacje o wyrobach zawierających azbest będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Dofinansowanie obejmuje odbiór i unieszkodliwianie zdemontowanych płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do demontażu starego, zakupu nowego pokrycia dachowego oraz jego montażu.