KONTROLA

OGŁOSZENIE
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY LELIS

Wójt Gminy Lelis informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) gminy prowadzą ewidencję:

 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;
  oraz na podstawie art. 9u w/w ustawy wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców.

TV

W ramach przełączenia sygnału nastąpiła zmiana częstotliwości nadawania. Standard DVB-T2/HEVC wymaga nowego dekodera do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce w 2022 roku. Wykorzystywana od 2013 roku technologia DVB-T zostanie zastąpiona DVB-T2/HEVC.
Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym standardem.

Więcej szczegółów uzyskają Państwo:

 • na stronie: https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego
 • za pośrednictwem specjalnej infolinii, dzwoniąc pod numer 42 253 54 30
 • e-mailem, pisząc na skrzynkę kontaktową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 39 w dniu 01.07.2022 r. w godz. 10:00 – 12:30. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do:

 • społeczności lokalnej,
 • przedsiębiorców,
 • osób fizycznych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne.

ANKIETA

ankieta 06 2022

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Obszar Strategicznej Interwencji Ostrołęka", który obejmuje: miasto Ostrołęka, gmina miejsko-wiejska Myszyniec, gmina Lelis, gmina Olszewo-Borki, gmina Rzekuń, gmina Goworowo, gmina Kadzidło.
Państwa opinie pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.
Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
ANKIETA: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vexvkrv

INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorki w godzinach 9:30 do 16:30.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.).
Wzór wniosku dostępny na stronach: www.lelis.pl, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2022 r. – 1,00 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

APEL O POMOC

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przy współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce organizuje zbiórkę środków finansowych dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w Płoszycach.
Podczas pożaru w dniu 01.06.2022r. zniszczeniu uległ dach, a pomieszczenia mieszkalne zostały zalane przez wodę w trakcie prowadzonej akcji gaśniczej.
Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne. Remont części mieszkalnej budynku przekracza możliwości finansowe poszkodowanej rodziny.
Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone w szczególności na zakup materiałów budowlanych, które zostaną użyte do remontu spalonej i zniszczonej części budynku.
W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.