Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Sp. z o. o. informuje, że w dniu 09.04.2019 r. w godzinach 8.00 - 10.00, nastąpi wyłączenie dostawy wody w miejscowościach: Dąbrówka, Płoszyce, Grale i Szkwa z powodu prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Dąbrówce.

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.
Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 485 osób w wieku 30 lat i więcej (265 K/220 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

 • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
 • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.

FIO – Mazowsze Lokalnie

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie, informuje że 25 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. Generator wniosków zostanie uruchomiony 25 lutego, nabór fiszek będzie trwał do 18 marca 2019 r. do godziny 12:00.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych oraz samopomocowych grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.

Projekty mające szanse na otrzymanie dofinansowania:

 • w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach;
 • w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu oraz wyrównania szans;
 • w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W dniu 01.03.2019 r. w gdz. 8:30 - 12:30 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego na terenie miejcowości Lelis dla ulic:

 • - ul. Szkolna,
 • - ul. Słoneczna,
 • - ul. Wesoła

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest prowadzonymi pracami na terenie msc. Lelis związanymi z wykonaniem przyłączenia nowych odcinków podłączanych do istniejącej sieci wodociągowej.  

INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że na dzień 4 marca 2019 r. zaplanowane jest wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

W związku z powyższym w dniach od 27 lutego  do 1 marca 2019 r. planowane są czasowe przerwy techniczne, w tym przerwy w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Oznacza to, że:

 • w środę 27 lutego 2019 r. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta włączona zostanie ponownie 4 marca 2019 r.
 • w piątek 1 marca 2019 r. od godz. 1200 do zamknięcia urzędu nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W tym dniu  składanie wniosków o dowód osobisty i odbiór dowodów osobistych  będzie możliwe do godz. 1130.