Informacja dot. udostępnienia nieruchomości gruntowych celem przeprowadzenia eksploatacyjnej wycinki/podcinki drzew i krzewów pod linią elektroenergetyczną 220 kV Ełk-Ostrołęka.

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach realizacji umowy z właścicielem linii, Polskimi Sieciami Energetycznymi S.A., nr OW/064/WEW/2020, z dnia 04.11.2020 r., w zakresie odtworzenia pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wskazanej w tytule, które przeprowadzane są cyklicznie co 5 lat, a polegają na usunięciu zadrzewień i zakrzewień pod linią elektroenergetyczną oraz w pasie 6m od skrajnych przewodów fazowych, a także przycinki koron drzew wchodzących ww. pas oraz karczowanie (wykorzenianie) zadrzewienia z słupów informujemy, że wymienione prace prowadzone są także na terenie Gminy Lelis.
Wykonanie wyżej wymienionych prac jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa porażeniowego, pożarowego oraz bezawaryjnej pracy linii elektroenergetycznej, stanowiącej system bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zbliżenie drzew i krzewów do przewodów, jak i słupa energetycznego, stwarza realne zagrożenie porażenia prądem ludzi i zwierząt, zagrożenie wyładowania łukowego oraz zagrożenie pożarowe.