Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Lelisie, ul. Szkolna 39

Telefon: /29/ 746-90-33

Punkt powstał z myślą o osobach i rodzinach, które mają problem z alkoholem, narkotykami i przemocą. Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

  • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia,
  • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzin,
  • udzielanie wsparcia oraz porad rodzinom, w których występuje  przemoc,
  • propagowanie zdrowego trybu życia.

Czynny:

  • drugi poniedziałek w godz. 10:00 – 12:00
  • czwarty czwartek miesiąca w godz. 16:00 – 18:00.

dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień

oraz

  • pierwsza środa w godz. 11:00 – 15:00
  • trzecia środa w godz. 13:00 – 17:00

dyżur pełni psycholog.

Porady udzielane są bezpłatnie dla mieszkańców Gminy Lelis.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Lelisie (pokój nr 4 i 12) lub przesyłać na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.