Informacja o zatwierdzonym sprawozdaniu Ministra Cyfryzacji na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Gmina Lelis otrzymała informację o zatwierdzonym rozliczeniu dotacji przyznanej na podstawie art. 12 f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie rzeczowym i finansowym.

Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu seniorów z Gminy Lelis poprzez zakup 5 sztuk nowych laptopów dla Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach za łączną kwotę 20 tys. zł. Całkowity koszt zakupu został pokryty w 100% ze środków Ministra Cyfryzacji.