PROGRAM REGIONALNY MAZOWSZE 2023 - BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI

W ramach programu Powiatowego Urządu Pracy w Ostrołęce oferujemy:

 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Bony na zasiedlenie

Z programu regionalnego mogą skorzystać osoby zamieszkałe na wsi, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

PROGRAM REGIONALNY MAZOWSZE 2023 - BEZROBOTNI DO 30 ROKU ŻYCIA

W ramach programu Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce oferuje:

 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Bony na zasiedlenie

Z programu regionalnego mogą skorzystać osoby do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

Informacja o zatwierdzonym sprawozdaniu Ministra Cyfryzacji na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Gmina Lelis otrzymała informację o zatwierdzonym rozliczeniu dotacji przyznanej na podstawie art. 12 f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie rzeczowym i finansowym.

Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu seniorów z Gminy Lelis poprzez zakup 5 sztuk nowych laptopów dla Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach za łączną kwotę 20 tys. zł. Całkowity koszt zakupu został pokryty w 100% ze środków Ministra Cyfryzacji.

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Lelisie, ul. Szkolna 39

Telefon: /29/ 746-90-33

Punkt powstał z myślą o osobach i rodzinach, które mają problem z alkoholem, narkotykami i przemocą. Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

 • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
 • motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzin,
 • udzielanie wsparcia oraz porad rodzinom, w których występuje  przemoc,
 • propagowanie zdrowego trybu życia.

Zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego ePodatki. Usługa adresowana jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość wykonania opłat bezpośrednio z serwisu.
Dostęp do serwisu uzyskujemy poprzez zalogowanie profilem zaufanym. Przy pierwszym logowaniu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie podstawowych danych. Po utworzeniu konta otrzymamy informację na podany adres e-mail. Po weryfikacji konto zostanie automatycznie aktywowane w systemie w ciągu kliku dni (nie wymaga wizyty w urzędzie).
https://uglelis.epodatnik.info/

ePodatki

RODZINY WSPIERAJĄCE

Dla serc szlachetnych największą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą
Adam Asnyk

Lubisz pomagać innym?
Chcesz pomagać rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji i wesprzeć ich w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych?
To ogłoszenie jest dla Ciebie !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Rola rodziny wspierającej polega na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej nad swoimi dziećmi.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.