WYBORY ŁAWNIKÓW
URZĄD GMINY W LELISIE INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 czerwca 2019 r.

     Urząd Gminy w Lelisie informuje, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach na stanowisko ławnika zastosowanie mają przepisy  rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52).
    Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce  pismem Nr Adm.0120-4/19  poinformował Radę Gminy Lelis, że  Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło uchwałę  określającą liczbę ławników sądowych , którzy mają zostać wybrani  na kadencję 2020-2023:
 1. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 2 ławników do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą;
 2. do Sądu Rejonowego w Ostrołęce – 3 ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin składania kart zgłoszenia  kandydatów na ławników  do dnia  30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie – pokój nr 16 do dnia 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy  Urzędu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1.   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne  prawo  wyborcze  zamieszkujących  stale  na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć niżej wymienione dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

OPŁATY
Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  koszt opłaty za
 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa – w myśl § 7;
 2. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika – w myśl  § 7a.
 3. wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie – w myśl § 8.
Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją. 
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można otrzymać  w pokoju nr 16 Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, w godzinach pracy Urzędu.
Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy  www.lelis.pl  oraz na stronie BIP. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy – pok. 16, tel. 29 746 90 16 lub 29 746 90 11  wew. 206.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy  Urzędu Gminy  Lelis przy ul. Szkolnej 39,  w pokoju  nr 16. 
Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady  Gminy Lelis po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.