Ogłoszenie o Wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej  28 lipca 2019 r.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w związku z wyborami do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej, zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r., Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, czytelnie wypełnioną listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia, oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie wymagane druki dokumentów można otrzymać w Oddziale Biura MIR, ul. Goworowska 8a, 07 - 400 Ostrołęka oraz w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07 - 402 Lelis (pok. nr 7) lub pobrać jako poniższe załączniki. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Lelis (w godzinach urzędowania) do komisji okręgowej w celu zarejestrowania.

Prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wyborach mają członkowie samorządu rolniczego, którymi są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) – dotyczy to Gminy Lelis - wybiera się dwóch członków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o wyborach 2019
  2. Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych
  3. Dokumenty dla kandydata:
  • zgłoszenie kandydata
  • lista poparcia
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
  • oświadczenie kandydata o niekaralności
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych