INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej - starostów i marszałków województw.

Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiącej jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:

  • bedzie wykonywanie bez użycia środków strzałowych,
  • nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16ton) w roku kalendarzowym,
  • nie narusza przeznaczenia nieruchomości.