OGŁOSZENIE
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY LELIS

      Wójt Gminy Lelis informuje, że zgodnie z art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010, z późn. zm.) gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;
oraz na podstawie art.  9u w/w ustawy  sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców.

        Mając powyższe na uwadze pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie rozpoczną  kontrolę nieruchomości, na podstawie stosownego upoważnienia i na żądanie właściciela nieruchomości dowodu  potwierdzającego tożsamość, od dnia 28 kwietnia 2020 r.  

       Ponadto informuję, że zgodnie z art.6 ust.1 w/w ustawy  właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wobec powyższego proszę właścicieli nieruchomości o przygotowanie powyższych dokumentów, celem okazania w dniu kontroli. Kontroli podlegać będzie również zabezpieczenie szamba oraz ogólny stan techniczny (zapewnienie szczelności) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych. Ochrona naszego środowiska jest naszym wspólnym celem.

INFORMACJA: Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli może być podstawa do nałożenia z tego tytułu sankcji karnych, czego chcemy uniknąć. Nasze działania wynikają z obowiązków nałożonych na gminy i ewentualnych konsekwencji wynikających z zaniechania ich realizowania. Ostatecznym rozwiązaniem jest zgodnie z art.9v ust.1 cytowanej ustawy wystąpienie wójta  z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.