WŁĄCZ SWOJĄ SZANSĘ

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę" !

Projekt „Włącz swoją szansę" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Kto może wziąć udział w projekcie?
 -Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 -Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, 
 -Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), 
 -Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, 
 -Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
 -Osoby z niepełnosprawnościami, 
 -Osoby korzystające z PO PŻ, 
 -Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. 
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. 

WOLNE STANOWISKA PRACY

Poszukujemy osób na wolne stanowiska pracy.

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.

Miejsce wykonywania pracy: 

1. Punkt przedszkolny "Zielony Gaik" w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia - 1 miejsce pracy;

2. Punkt przedszkolny "Czterolistna koniczynka" w Parciakach, Parciaki 22, 06-323 Jednorożec - 1 miejsce pracy;

3. Punkt przedszkolny "Planeta Uśmiechu" w Wykrocie, Wykrot 21a, 07-430 Myszyniec - 2 miejsca pracy.

Określenie wymagań

  • Wymagania niezbędne:
    • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
    • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    • Przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna lub wychowanie przedszkolne lub edukacja elementarna lub pokrewne. 

POCZTA POLSKA

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej w miejscowości Olszewka. Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalnosci gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w miejscowosci Olszewka. Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję !

Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018 WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 16/2018

Zarządzenie Nr 16/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie okrsowego zakazu wstępu do lasu
znak spr. ZG.7100.3.2018

 

Urząd Gminy Lelis informuje, że mieszkańcy gminy Lelis mają możliwość zadawania pytań do Wójta Gminy Lelis poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.lelis.pl.