Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni w wieku 18-29 lat, zarejestrowani w tutejszym Urzędzie w tym w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z kategorii NEET tj. osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem:

 • Indywidualnym Planem Działania
 • usługami rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe),
 • formą wsparcia wynikającą z identyfikacji potrzeb:
 • szkolenia
 • staże
 • bony na zasiedlenie
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity budżet projektu w 2020 r. wyniesie 4.741.606,91 zł, z czego 3.996.226,30 zł to dofinansowanie projektu z UE. W 2021 r. przewiduje się budżet w wysokości 5 066 484,40 zł (4.270.033,05 zł – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego). Natomiast w 2022 r. przewiduje się budżet w wysokości 4.526.223,61 zł (3.814.701,26 zł - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego).
Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. (29) 760 33 77,
bądź odwiedzenia strony internetowej http://ostroleka.praca.gov.pl

BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

Budżet Obywatelski Mazowsza
Zmieniaj z nami Mazowsze!
Do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln zł
Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze.

Spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza :

 • 28 stycznia godz. 18.00 ŻYRARDÓW Resursa, ul. 1 Maja 45
 • 29 stycznia godz. 17.00 PŁOCK LO im. Marszałka St. Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1
 • 30 stycznia godz. 18.00 WOŁOMIN Powiatowe Centrum Twórczości i Dziedzictwa, ul. Orwida 20
 • 4 lutego godz. 17.00 RADOM aula MSCDN ul. Kościuszki 5a
 • 5 lutego godz. 17.00 CIECHANÓW aula MSCDN ul. Sienkiewicza 33
 • 5 lutego godz. 17.00 PIASECZNO sala konferencyjna w Centrum Biznesu ul. Puławska 38
 • 6 lutego godz. 17.00 SIEDLCE aula MSCDN, ul. Asłanowicza 2
 • 6 lutego godz. 17.00 OSTROŁĘKA sala konferencyjna w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Piłsudskiego 38
 • 26 lutego godz. 17.00 WARSZAWA sala konferencyjna w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26

Jakie projekty mogą być dofinansowane ?
Kiedy rusza nabór ?
Jak i gdzie zgłosić projekt ?

OGŁOSZENIE

Dotyczy: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce".

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Oddział Infrastruktury UNIBEP Spółka Akcyjna w Białymstoku - zgodnie z pismem nr DGL.7226.2.2020 z dnia 23.01.2020 r. zawiadamia, że wprowadzenie COR planowane jest na dzień 31.01.2020 r., a zamknięcie ruchu dnia 03.02.2020 r.

UM Ostrołęka poda do publicznej wiadomości informację na temat planowanych utrudnień w ruchu.

INFORMACJA OUG W WARSZAWIE

INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej - starostów i marszałków województw.

Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiącej jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:

 • bedzie wykonywanie bez użycia środków strzałowych,
 • nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16ton) w roku kalendarzowym,
 • nie narusza przeznaczenia nieruchomości.

OBWIESZCZENIE - XIII SESJA RADY GMINY LELIS

Przewodniczący Rady Gminy Lelis zawiadamia o zwołaniu XIII sesji  Rady Gminy  Lelis  na  dzień 29 listopada 2019 r. (piątek) na godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie.

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Ogłoszenie nr: 9/2019 dotyczące możliwości składania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 1 750 000,00 PLN)

Termin składania wniosków: od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 16.00.