GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY

Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Lelisie, ul. Szkolna 39

Telefon: /29/ 746-90-33

Punkt powstał z myślą o osobach i rodzinach, które mają problem z alkoholem, narkotykami i przemocą. Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

  • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia,
  • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzin,
  • udzielanie wsparcia oraz porad rodzinom, w których występuje przemoc,
  • propagowanie zdrowego trybu życia.

Czynny

  • drugi wtorek w godz. 9:00 – 11:00
  • czwarty czwartek miesiąca w godz. 16:00 – 18:00.

dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień oraz

  • pierwsza środa w godz. 12:00 – 14:00
  • trzecia środa w godz. 15:00 – 17:00

dyżur pełni psycholog.

Porady udzielane są bezpłatnie dla mieszkańców Gminy Lelis.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Lelisie (pokój nr 4 i 12) lub przesyłać na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.