OPIEKA WYTCHNIENIOWA

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

opieka wytchnieniowa 2022

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

asystent rodziny 2022

logotypFunduszSolidarnosciowy

 Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

W dniu 22 lutego 2022 r. Gmina Lelis podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na finansowanie programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Wartość otrzymanego dofinansowania na realizacje Programu wynosi 117 504,00 zł.
Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 117 504,00 zł.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Z terenu gminy Lelis z usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania skorzysta 12 rodzin, w tym:

 • 6 dzieci w wieku do 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu planuje się łącznie 2 880 godzin usługi opieki wytchnieniowej .
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie.

logotypFunduszSolidarnosciowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego
Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022
ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego

W dniu 22 lutego 2022 r. Gmina Lelis podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na finansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, który realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Wartość otrzymanego dofinansowania na realizacje Programu wynosi 156 150,00 zł.
Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 156 150,00 zł.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego oraz dzieci do 16 roku życia łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla dzieci do 16 roku życia oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczeniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby/dzieci niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • robieniu zakupów,
 • nawiązywaniu kontaktów /współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury tj., muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 5 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację Programu planuje się łącznie 3 360 godzin wsparcia asystenta.