INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Wzór wniosku dostępny na www.bip.lelis.pl

SUSZA

SZACOWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że producenci rolni mogą samodzielnie oszacować szkody spowodowane przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą".
Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października:
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Od 2020 r. wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej "Zgłoś szkodę rolniczą".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy do 15 października. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych - do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

KRAJOWE DNI POLA

W dniach 11-13 czerwca 2022 r., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje III Krajowe Dni Pola. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, służy upowszechnianiu roli nauki w rozwijaniu nowoczesnych form gospodarowania oraz propagowaniu innowacji w produkcji roślinnej, poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu.
Wykorzystując możliwość prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie rolnictwa - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przygotuje w ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - stanowiska Instytutów Naukowo-Badawczych i Uczelni Wyższych pod wspólnym hasłem „Nauka polska a innowacje w rolnictwie". Dotychczasowe wspólne działania rolników i naukowców posłużą dyskusjom nad przyszłością tej współpracy oraz opracowaniom planów na kolejne lata. Ważnym aspektem będzie praktyczna prezentacja osiągnięć Instytutów w formie pokazów i prezentacji, również na należącym do MODR Mazowsze - Polu Doświadczalnym w Płońsku.

Przypominamy i zachęcamy – zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej 

Przypominamy rolnikom, że w trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze warto się o nie ubiegać.  

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już wielu rolnikom, obowiązywała bowiem w 2013 r. Podobnie jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu krajowego.

Płatność ta, co do zasady, przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. Pełny wykaz tych roślin obejmuje 13 kategorii. Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

JUŻ MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE NA INWESTYCJE W PRODUKCJĘ PROSIĄT LUB NAWADNIANIE

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

Inwestycje w produkcję prosiąt – obszar A

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.