Urząd Stanu Cywilnego

Kontakt:
Marzena Anna Bralska – Kierownik USC
Lelis, ul. Szkolna 39
Tel: +48 (29) 746-90-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
 2. Prowadzenie akt zbiorowych do akt stanu cywilnego,
 3. Przyjmowanie oświadczeń :
  • o wstąpieniu w związek małżeński,
  • o uznaniu ojcostwa,
  • o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • o zmianie imienia / imion/ dziecka.
 4. Aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 5. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,
 6. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 7. Wydawanie innych zaświadczeń wymaganych prawem,
 8. Wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu do zawarcia związku małżeńskiego,
 9. Dokonywanie transkrypcji i wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej,
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  • ustalenia treści aktu,
  • odtworzenia treści aktu,
  • uzupełnienia treści aktu,
  • sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
 11. Udostępnianie na podstawie zezwolenia wglądu do ksiąg stanu cywilnego,
 12. Załatwianie spraw konsularnych w przypadkach określonych przepisami,
 13. Wykonywanie zadań  wynikających z przepisów ustawy o zmianie imienia i  nazwiska,
 14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 15. Współpraca z ewidencja ludności i dowodami osobistymi,
 16. Organizacja uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,
 17. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dla jednostek Organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego,
 18. Współpraca z parafiami na terenie gminy,
 19. Sporządzanie wzmianek dodatkowych o skutecznych orzeczeniach sądów państw obcych lub rozstrzygnięciach innych organów państw obcych w sprawach dotyczących stanu cywilnego,
 20. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce,
 21. Wprowadzenie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
 22. Występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia      lub zmiany płci,
 23. Wprowadzanie do rejestru PESEL wszelkich zmian mających wpływ na stan cywilny osób (małżeństwo, zgon),
 24. Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
 25. Prowadzenie  archiwum USC,
 26. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców.
 27. Przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych,
 28. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach uregulowanych ustawą Prawo o zgromadzeniach,
 29. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

 

Podkategorie