PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, ul Szkolna 37, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Lelis

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
 Wójta Gminy Lelis
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis,

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROŁĘCE

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 703) zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu działki nr 133 o po w. 1,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym ALEKSANDROWO gm. Lelis za mienie gromadzkie (gminne).