OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40, w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),  a także uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Gmin Lelis, ul. Szkolna 39, w sali konferencyjnej w godzinach od 9:00 do 14:00.
PLANY URZĄDZENIA LASÓW

W związku z realizacją zadania pt. "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa" zleconego przez powiat ostrołęcki, informujemy, że na terenia gminy Lelis odbywać się będzie teksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 4 maja 2020 r. do 30 lipca 2020 r. (ramowy plan prac).

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
 Wójta Gminy Lelis
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis,

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, ul Szkolna 37, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Lelis

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROŁĘCE

ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

Na podstawie art. 89 § 1, art. 90 § 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 703) zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu działki nr 133 o po w. 1,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym ALEKSANDROWO gm. Lelis za mienie gromadzkie (gminne).