OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40, w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),  a także uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Gmin Lelis, ul. Szkolna 39, w sali konferencyjnej w godzinach od 9:00 do 14:00.