Gmina Lelis w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

plakat spolszewka

„Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 92.663,00 zł.”

Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II w ramach programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 r. Wartość projektu to - 115 828,76 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi - 92 663,00 zł.

NOWY SPRZĘT DLA OSP

W dniu 14 listopada 2018 roku w remizie OSP Lelis odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu I, Priorytetu IIIB - "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem", dla jednostek sektora finansów publicznych - jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego - polegających na nabyciu w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

DROGA Golanka-Grale-Nasiadki

Zamiast  tradycyjnej wstęgi - w poprzek drogi ustawione były pniaki drzew, z zaplecionym świerkiem  i liśćmi dębu, zamiast nożyc - toporki. W taki nieco nietypowo sposób, w lesie, niedaleko Ols Płoszyckich,  została 25 września uroczyście otwarta droga Golanka-Grale-Nasiadki. Odcinek przebudowany na długości 5,6 km, ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż 741 mb drogi o szerokości 5,5 metrów. W sumie koszt przebudowy wyniósł ponad 2,5 mln zł.

„Budowę bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 98 169,19 zł.”

Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis” w ramach programu „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 r. Wartość projektu to - 114 897,73 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi - 98 169,19 zł.