WFOŚIGW

„Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 92.663,00 zł.”

Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II w ramach programu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 r. Wartość projektu to - 115 828,76 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi - 92 663,00 zł.

Głównym celem jest powstanie ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej mającej na celu aktywizację i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, budowanie postaw proekologicznych a także upowszechnienie wiedzy
z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ścieżka umożliwi zdobycie wiedzy, samodzielnie lub z edukatorem w szczególności promuje lokalne walory przyrodnicze.

Planowanymi efektami jest:

-  zakup i montaż 27 szt. pomocy edukacyjnych,

- przeprowadzenie 21 godzin warsztatów z zakresu ekologii, OZE oraz świata pszczół a także
   entomologii.

Z uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych Gmina zaplanowała utworzenie ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) etap II w centrum miejscowości Lelis na działce o numerze 353/4. Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna  obejmuje tematykę z zakresu przede wszystkim odnawialnych źródeł energii oraz świata pszczół co przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, rozwój aspektów odkrywczo – poznawczych oraz aspektów sprawnościowych. Dodatkowa zostanie zorganizowane 21 godzin warsztatów merytorycznych związanych z nowopowstałą infrastrukturą.