Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 59 79 481, fax: (22) 59 79 484

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21, j.t. z późn. zm.) oraz w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 372/321/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) w ramach przekazania do opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2024 wraz z załącznikami.

 

Dokument został zamieszczony:

  1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pn w zakładce Ekologia i Środowisko Odpady Plany Gospodarki odpadami - aktualizacje;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip,mazovia.DI/1 :
  3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (www.dialoa.mazovia.Dl1.