Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.  zm.) Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1841)

od 1 marca 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 52 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości
    80 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.