ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ SPOSOBU ICH USTALANIA

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 8127) od 1 września 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości
    19 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości
    35 złotych od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki deklaracji będą dostępne: Urząd Gminy Lelis, pok. nr 7, Sołtys danej miejscowości, strona internetowa Gminy Lelis: https://lelis.pl/ . Deklaracje należy złożyć niezwłocznie od 2 września 2019 r., nie później niż do 20  września 2019 r. w Urzędzie Gminy Lelis pok. nr 7. W przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkujących na danej nieruchomości  należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące przebywania danej osoby pod innym adresem zamieszkania lub z innych powodów nie wytwarzającą odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.  

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych Wójt Gminy Lelis w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.), mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Lelis (pok. nr 7) w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.