ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LELIS O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXII/160/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2020 roku zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 lutego 2021 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 25,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
 • 50,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W kwocie 5,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Wójta Gminy Lelis.

Opłatę uiszcza się co dwa miesiące, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do 10 następującego miesiąca, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Aby skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnienia należy:

 • Być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 • Posiadać przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są odpady ulegające biodegradacji.
 • Złożyć stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel oświadcza że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Lelis:

 • W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

 • Dostarczyć do Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
 • Przesłać listem na adres Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
 • Przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439, z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel, który w złożonej deklaracji oświadczył, że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne:

 • Nie posiada kompostownika przydomowego, lub
 • Nie kompostuje bioodpadów w kompostowniku przydomowym, lub
 • Uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji w/w informacji ze stanem faktycznym

- Wójt Gminy Lelis stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ważne:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.), właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

WÓJT
Stefan Prusik