Zawiadomienie

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w miejscowosci Gibałka prowadzony jest samodzielnie przez Gminę Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że w okresie od 1 czerwca 2018 r. Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie przy byłym składowisku odpadów w Gibałce (zjazd z drogi powiatowej w kierunku Łodzisk od strony Lelisa) czynny będzie w następujących godzinach:

 • Poniedziałek:  nieczynne
 • Wtorek: 7:00 - 15:00
 • Środa: 10:00 - 18:00
 • Czwartek: 8:00 - 16:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00
 • Sobota: 11:00 - 19:00


Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane będą odpady (14 frakcji):

 • Papier
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Szkło
 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji
 • Przeterminowane leki
 • Chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Zużyte opony
 • Odpady zielone
 • Popioły


Do PSZOK nie będą przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, smołę, papę i inne substancje niebezpieczne, części samochodowe,  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło zbrojone i hartowane, metale, glazura i terakota, odpady które są niezgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, są nieposegregowane, ich ilość oraz rodzaj wskazuje że pochodzą z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.