Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelis.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelis trafiają do sortowni  zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, adres: ul. Przemysłowa 45 Ławy 07-411 Rzekuń.

W 2017 roku. zmieszane odpady komunalne trafiały również do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry.

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚĆ Z TERENU GMINY LELIS.

 

Z terenu  Gminy Lelis, odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (indywidualnych) odbierane są  przez przedsiębiorstwo MPK PURE HOME Sp. z o.o., Sp. k., 07-401 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 5 które zostało wyłonione w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych są odbierane przez przedsiębiorstwa:

  • MPK PURE HOME Sp. z o.o., Sp. k. 07-401 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 5
  • Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel, Laskowiec ul. Mazurska 18, 07- 401 Ostrołęka.