Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy

Starosta (Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce) może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
Wysokość refundacji dla umów zawieranych w 2017 r. wynosi 1 990,- zł  + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (2 326,91 x 12 = 27 922,92 zł).

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Wnioski oraz wszelkie informacje są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68  -  pokój nr 6, I piętro, tel. 29 760 33 77 wew. 206 oraz na stronie internetowej: http://ostroleka.praca.gov.pl/.

Ostrołęka, dnia 15 września 2017 r.

Uwaga!

Realizacja ostatnich umów nie może zaczynać się później niż 1 grudnia 2017 roku a wnioski o refundację kosztów wraz z wymaganymi załącznikami muszą być złożone najpóźniej do dnia 20 grudnia 2018 r.