Gmina Lelis jako Partner realizuje wraz z Liderem - Miastem Ostrołęka projekt pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Kompleksowy zakres Projektu obejmuje następujące zintegrowane działania inwestycyjne:
I. Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej.
II. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem „parkuj i jedź” na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą.
III. Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka.
IV. Budowa ulicy Dobrzańskiego (etap II) z włączeniem jej do ciągu komunikacyjnego ul. 11 Listopada celem optymalizacji wykorzystania środków transportu publicznego oraz uzyskania efektu ekologicznego.

Cel projektu:
Celem głównym Projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki poprzez kompleksowe inwestycje w zrównoważony rozwój mobilności miejskiej.