INFORMACJA

AKTUALIZACJA - 31.08.2018 r.

Gmina Lelis informuje, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie nastąpiło otwarcie ofert dotyczących zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lelis w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE „GABRIELLA” ul. Łęczysk 94A, 07-410 Ostrołęka.

WŁĄCZ SWOJĄ SZANSĘ

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę" !

Projekt „Włącz swoją szansę" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Kto może wziąć udział w projekcie?
 -Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 -Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, 
 -Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), 
 -Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, 
 -Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
 -Osoby z niepełnosprawnościami, 
 -Osoby korzystające z PO PŻ, 
 -Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. 
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy. 

WOLNE STANOWISKA PRACY

Poszukujemy osób na wolne stanowiska pracy.

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowiska pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.

Miejsce wykonywania pracy: 

1. Punkt przedszkolny "Zielony Gaik" w Surowem, Surowe 194, 07-431 Czarnia - 1 miejsce pracy;

2. Punkt przedszkolny "Czterolistna koniczynka" w Parciakach, Parciaki 22, 06-323 Jednorożec - 1 miejsce pracy;

3. Punkt przedszkolny "Planeta Uśmiechu" w Wykrocie, Wykrot 21a, 07-430 Myszyniec - 2 miejsca pracy.

Określenie wymagań

  • Wymagania niezbędne:
    • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
    • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    • Przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna lub wychowanie przedszkolne lub edukacja elementarna lub pokrewne. 

POCZTA POLSKA

Poczta Polska szuka chętnych do otwarcia Agencji Pocztowej w miejscowości Olszewka. Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalnosci gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w miejscowosci Olszewka. Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję !

Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018 WÓJTA GMINY LELIS

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 16/2018

Zarządzenie Nr 16/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie okrsowego zakazu wstępu do lasu
znak spr. ZG.7100.3.2018