UCHWAŁA Nr XI/85/2019
RADY GMINY LELIS
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) po zapoznaniu się z opinią zespołu, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce w osobach:
1) JOLANTA MARIA SZCZUBEŁEK

2. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w osobach:
1) BOGUMIŁA AGNIESZKA DZIĘGIELEWSKA
2) CELINA BAŁON
3) MAŁGORZATA PARZYCH

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lelisie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.lelis.pl.