INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2022 r. nie odbędzie się dyżur w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Osoby zainteresowane zapraszany w dniach 17 i 23 czerwca 2022 r.  w godzinach 16.00 do 18.00.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 39 w dniu 06.05.2022 r. w godz. 10:00 – 12:30. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Debata społeczna - 19.05.2022 r.

debata spoleczna 19 05 2022

WFOŚIGW

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo -cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2021 r.

Informujemy, że Gmina Lelis zakończyła w 2021 r. realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lelis w 2021 r.” Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 – 2032” przyjętą Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 roku.
Realizacja zadania polegała na odbiorze, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych falistych dla budownictwa od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis w ilości 244,623 ton, zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców Gminy Lelis.

Gmina Lelis podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

UM OSTROŁĘKA

Konsultacje społeczne w sprawie rozpoczynających się prac nad Strategią Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 r.

W Urzędzie Mista Ostrołęki rozpoczynają się prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 r. Strategia ta stanie sie wyznacznikiem działań samorządu na najbliższe lata. Dlatego UM przystępuje do szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami reprezentującymi różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe, posiadającymi największy wpływ na rozwój Ostrołęki, a także z aktualnymi i potencjalnymi partnerami strategicznymi samorządu.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA ROK 2021/2022

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA ROK 2021/2022

Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzały, poszukiwania padłych dzików i ich szczątków w polowaniach zbiorowych.

plan polowan 2021 2022 02 12 2021

CK-BiS

Konferencja w związku z wydaniem 100. numeru dwumiesięcznika "Wieści Gminne"

18 listopada 2021 r w godz. 10:00-14:00

w sali widowiskowej centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48

konferencja wiesci gminne 2021

INFORMACJA

Informacja dot. udostępnienia nieruchomości gruntowych celem przeprowadzenia eksploatacyjnej wycinki/podcinki drzew i krzewów pod linią elektroenergetyczną 220 kV Ełk-Ostrołęka.

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach realizacji umowy z właścicielem linii, Polskimi Sieciami Energetycznymi S.A., nr OW/064/WEW/2020, z dnia 04.11.2020 r., w zakresie odtworzenia pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wskazanej w tytule, które przeprowadzane są cyklicznie co 5 lat, a polegają na usunięciu zadrzewień i zakrzewień pod linią elektroenergetyczną oraz w pasie 6m od skrajnych przewodów fazowych, a także przycinki koron drzew wchodzących ww. pas oraz karczowanie (wykorzenianie) zadrzewienia z słupów informujemy, że wymienione prace prowadzone są także na terenie Gminy Lelis.
Wykonanie wyżej wymienionych prac jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa porażeniowego, pożarowego oraz bezawaryjnej pracy linii elektroenergetycznej, stanowiącej system bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zbliżenie drzew i krzewów do przewodów, jak i słupa energetycznego, stwarza realne zagrożenie porażenia prądem ludzi i zwierząt, zagrożenie wyładowania łukowego oraz zagrożenie pożarowe.