Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przypomina, że zgodnie z załącznikiem I rozdział I ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. WE L 3 z 5.1.2005, str. 1, z późn. zm), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 1/2005'', zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu, natomiast wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia. Zgodnie natomiast z załącznikiem I rozdział I ust. 2 lit. c ww. rozporządzenia zwierzęta zranione lub wykazujące słabość fizjologiczną lub patologię, nie będą uważane za zdolne do transportu w szczególności jeżeli są to ciężarne samice. Transport zwierząt do 7 dni po porodzie jest zabroniony.

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”!  

Konkurs skierowany jest do Młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie. Termin na zgłoszenie upływa 31 października 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)" współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Całodziennego Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 39 w dniu 05.08.2022 r. w godz. 9.00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do:

Wójt Gminy Lelis informuje mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie Gminy, że  w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz.17 00, w 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny alarmowe zostaną uruchomione przez 1 minutę i emitować będą dźwięk ciągły.

„Dźwięk syren emitowany w rocznicę godziny „W” oraz zatrzymujący się w geście hołdu ludzie na ulicach polskich miast i wsi wpisują się na stałe w symbolikę obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju”.

OGŁOSZENIE

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LELISIE OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

  • JEDNOSTKA ZAMIERZAJĄCA ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie
  • ADRES JEDNOSTKI ZAMIERZAJĄCEJ ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37 07-402 Lelis
  • STANOWISKO, NA KTÓRE DOKONYWANY JEST NABÓR NA ZASTĘPSTWO: Pracownik socjalny
  • WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
  • MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie
  • FORMA ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę na zastępstwo

Gmina Lelis otrzymała od samorządu woj. mazowieckiego dofinansowanie na realizację zadań „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łęg Przedmiejski” - 300 000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha” - 217 000 zł.

Z ponad 2 mln zł przeznaczonych dla jednostek OSP z powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i wyszkowskiego gmina Lelis otrzymała 19 950,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego i środki ochrony osobistej strażaka.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lelis do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 39 w dniu 15.07.2022 r. w godz. 10.00 – 12:30. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Konsultacje skierowane są do: