INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że na ogłoszony przez Wójta Gminy Lelis konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęła jedna oferta od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce.  Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu  05 stycznia 2023 r. pozytywnie zaopiniowano ofertę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce.

Informujemy, że rozpoczynamy sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Lelis.

Cena jednej tony węgla dla poszczególnych sortymentów (groszek, orzech) wynosi 1 900,00 zł brutto. Sprzedaż węgla nastąpi po pozytywnej weryfikacji złożonych przez Państwa wniosków.

Gmina Lelis pokrywa koszty transportu węgla z miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu tego paliwa stałego do miejsca dystrybucji na terenie gminy, załadunku, ważenia oraz składowania w miejscu dystrybucji.

Zgodnie  z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do w/w ceny nie wlicza się kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Szanowni Państwo, Koło Łowieckie Kwietniówka ZO Ostrołęka informuje o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023:

1.  10.12.2022 r 

  • godzina rozpoczęcia: 7.00
  • godzina zakończenia: 15.00
  • numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania: 33-leśny, lelis 1

2.  11.12.2022 r 

INFORMACJA - ZAKUP PREFERENCYJNY WEGLA

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy Lelis do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w terminie najpóźniej od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022r., w Urzędzie Gminy Lelis będzie można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym mogą składać wniosek, którego druk dostępny jest na stronie internetowej www.lelis.pl oraz w budynku Urzędu Gminy w Lelisie. Wypełniony dokument należy dostarczyć do pokoju nr 20 lub nr 7, lub też przesłać za pomocą platformy e-PUAP /lelis/SkrytkaESP – wymagane jest podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty, na podstawie wystawionej faktury na wskazane konto Gminy. Po uiszczeniu opłaty zostanie wydane potwierdzenie uprawniające do nabycia węgla.
Przypominamy, że zgłoszenie zapotrzebowania nie zwalnia osoby zainteresowanej ze złożenia wniosku.

INFORMACJA

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych umożliwiającej samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 000 zł brutto za 1 tonę, oraz mając na uwadze złożone przez mieszkańców deklaracje dotyczące zapotrzebowania na zakup węgla, Gmina Lelis informuje, iż podjęła decyzję o włączeniu się do tego programu.
Gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby zakupić węgiel mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku. Opał po preferencyjnej cenie jest dostępny dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego oraz dla osób, które nie złożyły dotychczas wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonały zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) głównego źródła ciepła na paliwo stałe.
O rozpoczęciu przyjmowania wniosków mieszkańcy zostaną poinformowani.

ZMIANA STAWEK TARYFOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Gminy Lelis, informuje, iż w dniu 10.11.2022 r. zmieniają się stawki taryfowe za dostarczoną wodę i odbiór ścieków, na podstawie decyzji Wód Polskich, nr BI.RZT.70.18.2020.GS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lelis na okres 3 lat.

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Szanowni Państwo, Zarząd Koła Łowieckiego nr 244 ŚWIERK w Otwocku przesyła plan polowań zbiorowych dla obwodu nr 17 Nadleśnictwo Ostrołęka;

PLAN POLOWAŃ 2022

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO OMULEW W ROKU GOSPODARCZYM 2022/2023 (OBWÓD NR 23)