RAPORT O STANIE GMINY W ROKU 2021

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LELIS  ZA ROK 2021 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wójt Gminy Lelis  przedstawia Radzie Gminy Lelis Raport o stanie Gminy Lelis za rok 2021.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lelis za rok 2021  zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lelis.

Zgodnie z art.28 aa  ust.8 ustawy o samorządzie gminnym  zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy  zgłoszenia.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lelis odbędzie się  27 czerwca  2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  24 czerwca  2022 r. (piątek) w pok. 16 Urzędu Gminy w Lelisie  przy ul. Szkolnej 39.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie BIP Lelis,  a także w  Urzędzie Gminy w Lelisie (pok. 16) .