UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2018
RADY GMINY LELIS
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, z późn.zm.) oraz art.3 ust.2 pkt 6 i art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek