Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelis.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelis trafiają do sortowni  zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, adres: ul. Przemysłowa 45 Ławy 07-411 Rzekuń.