INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lelis

Wójt Gminy Lelis informuję, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019-2032” od dnia 5 do 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Lelis przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Lelis.
Mieszkańców Gminy Lelis, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.