WFOŚIGW

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo -cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2021 r.

Informujemy, że Gmina Lelis zakończyła w 2021 r. realizację zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lelis w 2021 r.” Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 – 2032” przyjętą Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2019 roku.
Realizacja zadania polegała na odbiorze, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych falistych dla budownictwa od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis w ilości 244,623 ton, zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców Gminy Lelis.

Ogólny koszt utylizacji wyniósł 92 712,12 zł, z czego otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 28 425,54 zł.
Przedsięwzięcie zrealizowała firma CENTROBUD CENTRALA Sp. z o.o., S-ka Komandytowa z siedzibą w Makowie Mazowieckim, która odebrała płyty azbestowe od mieszkańców gminy zgodnie z wykazem przedłożonym przez Urząd Gminy Lelis i zutylizowała na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości z terenu Gminy Lelis posiadający zdemontowane pokrycia dachowe zawierające azbest mogli bez ponoszenia dodatkowych kosztów zutylizować eternit i uzyskać potwierdzenie przekazania do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.