Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce przypomina, że zgodnie z załącznikiem I rozdział I ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. WE L 3 z 5.1.2005, str. 1, z późn. zm), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 1/2005'', zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu, natomiast wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia. Zgodnie natomiast z załącznikiem I rozdział I ust. 2 lit. c ww. rozporządzenia zwierzęta zranione lub wykazujące słabość fizjologiczną lub patologię, nie będą uważane za zdolne do transportu w szczególności jeżeli są to ciężarne samice. Transport zwierząt do 7 dni po porodzie jest zabroniony.

W związku z powyższym istotne jest, aby każdorazowo przed dokonywaniem transportu zwierząt potwierdzić, ze transportowane samice nie są do 7 dni po porodzie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce zaleca, aby ww. potwierdzenie następowało w formie oświadczenia lub adnotacji w łańcuchu żywnościowym osoby sprzedającej zwierzęta i towarzyszyło transportowanym zwierzętom do miejsca ich przeznaczenia.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce informuje, że dopuszczenie do transportu zwierząt niezdolnych do transportu może zostać uznane za znęcanie się nad zwierzętami, który to czyn zgodnie z art. 35 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.