ODPOWIEDZI WÓJTA GMINY LELIS
NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW GMINY

 


2018-05-08

Internautka: Ewelina
Temat: Ekologia - dofinansowanie wymiany pieców i kolektory słoneczne.

Szanowny Panie,

Zwracam się z prośbą o informację czy w naszej gminie (chodzi mi o nieruchomość położoną we wsi Durlasy) istnieje możliwość dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych, lub wymiany pieca węglowego na bardziej ekologiczny. Aktualnie w obrębie miasta Ostrołęka oraz m.in. w gminie Rzekuń dofinansowania na wymianę pieca funkcjonują, również w wielu gminach ościennych istniała możliwość instalacji kolektorów słonecznych z dofinansowaniem. Ochrona środowiska i rozwiązania ekologiczne są inwestycją, która z pewnością jest opłacalna.

Pozdrawiam

Odpowiedź Wójta:

W odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą elektroniczną z https://lelis.pl/ dot. informacji o możliwości dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych lub wymiany pieca węglowego na ekologiczny, informuję, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji kolektorów słonecznych przy partycypacji środków z budżetu Unii Europejskiej uzależniona jest od Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 stanowiący Załącznik do Uchwały nr 652/336/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym realizowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na 2018 rok. W 2018 roku nabór wniosków, w tym zakresie nie będzie ogłoszony, Harmonogram naboru na 2019 r. zostanie opublikowany przez Instytucję Zarządzającą /Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych/ na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Publikacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie oraz założeń konkursowych pozwolą na zapoznanie się z szczegółowymi zasadami i warunkami ubiegania się o środki finansowe na w/w cel.
Aplikowanie o środki finansowe na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pieca węglowego przy udziale środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uwarunkowana jest terminem naboru wniosków o przyznanie dofinansowania w/w Instytucji. Gmina Lelis przewiduje aplikowanie do przedmiotowego Programu, według założeń WFOŚiGW harmonogram naboru wniosków wstępnie zaplanowano na koniec II kwartału 2018 r.

 


 2018-05-21

Internauta: Tomek
Temat: Światłowód

Dzień dobry,
moje pytanie dotyczy światłowodu w miejscowości Gnaty. Czy gmina będzie przeprowadzała inwestycje związane z położeniem światłowodu w miejscowości Gnaty i przyłączeniem do niego mieszkańców? Swego czasu, na zebraniu wiejskim, radny Brzozowski informował, że w roku 2018 ma mieć to miejsce. Niestety do tej pory nic nie słychać w tym temacie.
Pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:

Na dzień dzisiejszy gmina Lelis nie planuje inwestycji związanej z położeniem światłowodu w msc. Gnaty.

Wykonanie sieci światłowodowej w msc. Gnaty o której wspominał radny prawdopodobnie była związana z realizacją inwestycji pn. „Intenet dla Mazowsza”. Projekt IDM zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo dystrybucyjnej oraz wybudowanie sieci NGA (FTTB) w 33 miejscowościach. Szkielet sieci światłowodowej znajduje się między innymi w msc. Łęg Przedmiejski. Aktualnie żadna firma w powiecie ostrołęckim nie zgłosiła się do realizacji ostatniej mili tj. podłączenia użytkowników końcowych. KBTO Sp z. o. o. jest operatorem infrastruktury mazowieckiej sieci szerokopasmowej (projekt „Internet dla Mazowsza”).


2018-05-21

Internauta: Krzysztof
Temat: Zagadnienie przedszkoli

Dzień dobry!
Proszę o merytoryczną informację, czy UG Lelis widzi potrzebę powstania przy szkołach podstawowych przedszkoli dla dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym? Proszę o uzasadnienie odpowiedzi na "tak"i "nie". Jeśli tak, to jakie podjął urząd konkretne w tym kierunku działania i kiedy mogą one zacząć funkcjonować.
Dziękuje za udzielenie informacji.

Odpowiedź Wójta:

W odpowiedzi na przesłane zapytanie dotyczące „Zagadnienia przedszkoli” Gminie Lelis przesyłam stan istniejący i planowany dotyczący opieki nad dziećmi nie objętymi obowiązkiem szkolnym.
Gmina Lelis jest organem prowadzącym dla ośmiu szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. W przypadku gdy liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 ( zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ), na wniosek rodziców dyrektor może przyjąć również dzieci pięcioletnie. Gmina jest również organem prowadzącym dla Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Lelisie z możliwością objęcia opieką przedszkolną 75 dzieci 3 - 5 letnich. Planowane jest również jeszcze w roku 2018 rozpoczęcie budowy przedszkola dla 75 dzieci 3 - 5 przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim, a latach następnych planowana jest budowa punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli. Lokalizacja tych trzech przedszkoli uzasadniona była i jest dużą ilością dzieci urodzonych w danej miejscowości oraz najbliższych miejscowościach. Usytuowanie przedszkoli pozwoli na objęcie opieką 60 – 75 % dzieci urodzonych w poszczególnych latach. Gmina docelowo zapewni 200 miejsc dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz dla wszystkich 6 – latków przy Szkołach Podstawowych.


 2018-05-11

Internautka: Karolina
Temat: Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Witam. Panie Wójcie, chciałabym się dowiedzieć kiedy będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie, mam działkę rolną, a chciałabym się w najbliższym czasie pobudować, niestety w gminie powiedziano mi że czas oczekiwania to 10 lat. Czy jest możliwość, że dojdzie do tego wcześniej? Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam.

Odpowiedź Wójta:

Uprzejmie informuje, iż obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lelis ostatnio był przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2003 r.
Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne można dokonać jedynie w ramach procedury opracowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co następuje na podstawie uchwały rady gminy.
Na podstawie uchwały Nr XXI/148/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013r. Gmina Lelis przystąpiła do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. W okresie wyznaczonym do składania wniosków do sporządzanego projektu studium t. j. w okresie do 10 kwietnia 2013 r. można było składać wnioski o zmianę przeznaczenie nieruchomości w nowoopracowywanym studium pod budownictwo mieszkaniowe.
Jednocześnie informuje, że z treścią nowoopracowywanego studium będzie można się zapoznać w czasie wyłożenia studium do publicznej wiadomości. Termin wyłożenia studium do publicznej wiadomości oraz termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium zostanie podany w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy (BIP) jak też w postaci obwieszczeń i zawiadomień przekazanych do sołtysów.
Trudno jest w tej chwili określić termin podjęcia uchwały o zmianie obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis.